Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Mes vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

– asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

– asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

– asmens duomenys nuolat atnaujinami;

– asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

– asmens duomenis tvarko tik pati Indvidualios veiklos savininkė.

 1. SĄVOKOS

1.1 Duomenų valdytojas – Vilida Krūminienė, Veikla vykdoma su individualios veiklos pažyma NR.1085126

1.2 Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko  asmuo užsiimantis veikla kuri vykdoma su individualios veiklos pažyma Nr.1085126 . Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi  lankantis, naudojant, naršant  interneto svetainėje ir pan. (toliau – Svetainė). Mes užtikriname, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3 Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4 Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1 Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į asmenį vykdantį šią veiklą pagal veiklos pažymėjimą, naudojasi svetainėje nurodytomis teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į mus prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2 Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis www.dupelėdžiukai.lt svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3 Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1 Pateikdamas duomenų subjektas  asmens duomenis sutinka, kad mes naudotume surinktus duomenis vykdydant savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdami paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2  Asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

3.2.1 Tai mūsų teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
 • Kiti duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma ir kt.).

3.2.2 Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Asmens kodas / gimimo data;
 • Apmokėjimo istorija;
 • Adresas;
 • Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

3.2.3 Užklausų, komentarų ir nusiskundimų Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

3.2.4 Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 Kliento / pirkėjo identifikavimui:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Amžius (nustatyti ar asmuo yra pilnametis);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Užsakymo pristatymui:

 • Prekių pristatymo adresas.

Nustatyti kliento / pirkėjo šalį PVM taikymo tikslais:

 • IP adresas.

Pirkimui įvykdyti:

 • Pirkimo data;
 • Prekės kaina;
 • Prekės pavadinimas;
 • Prekių kiekis;
 • Užsakymo data;
 • Apsilankymų el. parduotuvėje istorija.

3.2.5 Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių užsakymas), užsiregistravus www.dupeledziukai.lt paskyroje. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Elektroninis paštas.

3.2.6 Dalyvaujant lojalumo programoje:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

3.2.7 Kitais tikslais, kuriais  turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl  teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 4.ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1 Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.2 Mes taip pat galime teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.3 Mes garantuojame, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1 Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų www.dupeledziukai.lt svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti mūsų paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1 Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose.  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

6.2 Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau privalome saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1 Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

7.2 Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

7.3 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

7.4 Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

7.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

7.6 Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

7.7 Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

7.8 Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

7.9 Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Slapukai (angl. cookies)

8.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.dupeledziukai.lt  funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

8.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

8.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis musu svetainės savybėmis.

8.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti.

8.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

8.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1 Mes privalome sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9.2 Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į mus:

9.2.1 teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: vilidak@gmail.com

9.2.2 žodžiu – telefonu + 370 698 44594;

9.2.3 Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo,  gavę duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalome patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

9.3 Atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1 Duomenų subjektas turi:

10.1.1 informuoti mus apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mums svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

10.1.2 pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Mes galėtume identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendraujame arba bendradarbiaujame tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Perduodamas Mums asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

11.2 Plėtojant ir tobulinant Mūsų veiklą, mes turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Mes turime teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.dupeledziukai.lt.

11.3 Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.dupeledziukai.lt.

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Mes vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

– asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

– asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

– asmens duomenys nuolat atnaujinami;

– asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

– asmens duomenis tvarko tik pati Indvidualios veiklos savininkė.

 1. SĄVOKOS

1.1 Duomenų valdytojas – Vilida Krūminienė, Veikla vykdoma su individualios veiklos pažyma NR.1085126

1.2 Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko  asmuo užsiimantis veikla kuri vykdoma su individualios veiklos pažyma . Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi  lankantis, naudojant, naršant  interneto svetainėje ir pan. (toliau – Svetainė). Mes užtikriname, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3 Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4 Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1 Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į asmenį vykdantį šią veiklą pagal veiklos pažymėjimą, naudojasi svetainėje nurodytomis teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į mus prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2 Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis www.dupelėdžiukai.lt svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3 Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1 Pateikdamas duomenų subjektas  asmens duomenis sutinka, kad mes naudotume surinktus duomenis vykdant savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdami paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2  Asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

3.2.1 Tai mūsų teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
 • Kiti duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma ir kt.).

3.2.2 Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Asmens kodas / gimimo data;
 • Apmokėjimo istorija;
 • Adresas;
 • Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

3.2.3 Užklausų, komentarų ir nusiskundimų Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

3.2.4 Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 Kliento / pirkėjo identifikavimui:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Amžius (nustatyti ar asmuo yra pilnametis);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Užsakymo pristatymui:

 • Prekių pristatymo adresas.

Nustatyti kliento / pirkėjo šalį PVM taikymo tikslais:

 • IP adresas.

Pirkimui įvykdyti:

 • Pirkimo data;
 • Prekės kaina;
 • Prekės pavadinimas;
 • Prekių kiekis;
 • Užsakymo data;
 • Apsilankymų el. parduotuvėje istorija.

3.2.5 Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių užsakymas), užsiregistravus www.dupeledziukai.lt paskyroje. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Elektroninis paštas.

3.2.6 Dalyvaujant lojalumo programoje:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

3.2.7 Kitais tikslais, kuriais  turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl  teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 4.ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1 Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.2 Mes taip pat galime teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.3 Mes garantuojame, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1 Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų www.dupeledziukai.lt svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti mūsų paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1 Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose.  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

6.2 Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau privalome saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1 Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

7.2 Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

7.3 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

7.4 Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

7.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

7.6 Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

7.7 Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

7.8 Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

7.9 Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Slapukai (angl. cookies)

8.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.dupeledziukai.lt  funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

8.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

8.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis musu svetainės savybėmis.

8.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti.

8.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

8.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1 Mes privalome sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9.2 Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į mus:

9.2.1 teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@dupeledziukai.lt;

9.2.2 žodžiu – telefonu + 370 698 44594;

9.2.3 Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo,  gavę duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalome patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

9.3 Atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1 Duomenų subjektas turi:

10.1.1 informuoti mus apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mums svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

10.1.2 pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Mes galėtume identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendraujame arba bendradarbiaujame tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Perduodamas Mums asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

11.2 Plėtojant ir tobulinant Mūsų veiklą, mes turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Mes turime teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.dupeledziukai.lt.

11.3 Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.dupeledziukai.lt.

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Mes vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

– asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

– asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

– asmens duomenys nuolat atnaujinami;

– asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

– asmens duomenis tvarko tik pati Indvidualios veiklos savininkė.

 1. SĄVOKOS

1.1 Duomenų valdytojas – Vilida Krūminienė, Veikla vykdoma su individualios veiklos pažyma NR.1085126

1.2 Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko  asmuo užsiimantis veikla kuri vykdoma su individualios veiklos pažyma . Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi  lankantis, naudojant, naršant  interneto svetainėje ir pan. (toliau – Svetainė). Mes užtikriname, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3 Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4 Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1 Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į asmenį vykdantį šią veiklą pagal veiklos pažymėjimą, naudojasi svetainėje nurodytomis teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į mus prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2 Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis www.dupelėdžiukai.lt svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3 Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1 Pateikdamas duomenų subjektas  asmens duomenis sutinka, kad mes naudotume surinktus duomenis vykdydant savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdami paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2  Asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

3.2.1 Tai mūsų teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
 • Kiti duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma ir kt.).

3.2.2 Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Asmens kodas / gimimo data;
 • Apmokėjimo istorija;
 • Adresas;
 • Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

3.2.3 Užklausų, komentarų ir nusiskundimų Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Vardas (-ai);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

3.2.4 Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 Kliento / pirkėjo identifikavimui:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Amžius (nustatyti ar asmuo yra pilnametis);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

Užsakymo pristatymui:

 • Prekių pristatymo adresas.

Nustatyti kliento / pirkėjo šalį PVM taikymo tikslais:

 • IP adresas.

Pirkimui įvykdyti:

 • Pirkimo data;
 • Prekės kaina;
 • Prekės pavadinimas;
 • Prekių kiekis;
 • Užsakymo data;
 • Apsilankymų el. parduotuvėje istorija.

3.2.5 Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių užsakymas), užsiregistravus www.dupeledziukai.lt paskyroje. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 • Elektroninis paštas.

3.2.6 Dalyvaujant lojalumo programoje:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

3.2.7 Kitais tikslais, kuriais  turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl  teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 4.ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1 Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.2 Mes taip pat galime teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.3 Mes garantuojame, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1 Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų www.dupeledziukai.lt svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti mūsų paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1 Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose.  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

6.2 Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau privalome saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1 Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

7.2 Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

7.3 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

7.4 Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

7.5 Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

7.6 Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

7.7 Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

7.8 Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

7.9 Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Slapukai (angl. cookies)

8.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.dupeledziukai.lt  funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

8.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

8.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis musu svetainės savybėmis.

8.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti.

8.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

8.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1 Mes privalome sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9.2 Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į mus:

9.2.1 teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@dupeledziukai.lt;

9.2.2 žodžiu – telefonu + 370 698 44594;

9.2.3 Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo,  gavę duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalome patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

9.3 Atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1 Duomenų subjektas turi:

10.1.1 informuoti mus apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mums svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

10.1.2 pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Mes galėtume identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendraujame arba bendradarbiaujame tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Perduodamas Mums asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

11.2 Plėtojant ir tobulinant Mūsų veiklą, mes turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Mes turime teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.dupeledziukai.lt.

11.3 Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.dupeledziukai.lt.